Algemeen

 • Alegre Import biedt diensten aan betreffende het verkopen van Catalaanse Food & Beverage en aanverwante artikelen door heel Nederland.
 • Alegre Import is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder handelsregisternummer 76986799. Ons magazijn en kantoor bevindt zich op de Osdorperweg 530, 1067 SX  Amsterdam en wij zijn ingeschreven op Corversbos 8, 2134 MH Hoofddorp. 
 • De koper is de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Alegre import opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
 • De door Alegre import gecreëerde en onderhouden website met als URL http://www.alegreimport.nl is eigendom van Alegre Import en alle rechten voorbehouden.
 • Alegre import behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Aanbod en Overeenkomst

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Alegre Import is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Een aanbod van de potentiële koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Alegre Import verzonden. Deze gegevens zijn door Alegre Import ontvangen óf Alegre Import heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Alegre Import herroepen worden in geval de koper niet aan de door Alegre Import gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door Alegre Import worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Alegre kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting vermeld. De Koper is de prijs verschuldigd die Alegre Import in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zover, zolang dat niet is betaald, Alegre Import geen producten zal leveren.
 • Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Alegre Import worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Betaling 

 • Bij bestellingen in de Webwinkel kan de koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever is Alegre Import geen partij.
 • Bij zakelijke bestellingen op ons on-line bestel-platform werken wij met veel gewichtsproducten. Na binnenkomst van uw order, ontvangt u een overzicht van hetgeen u besteld heeft met daarin de geschatte gewichten en bijbehorende prijzen. Na levering ontvangt u daaropvolgende de factuur die u betaald volgens overeengekomen afspraak.  

Levering en leveringstijd

 • Middels de Webwinkel
  a) Bestellingen worden na betaling door de koper zo snel mogelijk door of namens Alegre Import verwerkt en klaar gemaakt voor verzending. Verzending zal binnen 5 werkdagen [mits op voorraad] middels DPD plaatsvinden naar het door de koper opgegeven afleveradres. De door Alegre Import aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Tevens is Alegre Import niet aansprakelijk voor vertragingen welke door schuld van DPD of overmacht kunnen plaatsvinden.
  b) Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  c) Indien één of meerdere producten van de bestelling niet op voorraad zijn dan zal Alegre Import contact met de koper opnemen. De koper kan besluiten om het betaalde bedrag [of een deel daarvan] te laten storneren. Alegre Import geeft hiertoe opdracht aan onze on-line betaalbemiddelaar [Mollie]. Mollie zal zorg dragen voor de stornering.
  Ook kan de koper er voor kiezen om op de producten te wachten. De gehanteerde 5 dagen levertermijn zal dan komen te vervallen en Alegre Import onderhoudt contact met de koper tot het moment van [verlate] verzending.
  De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging geen overeengekomen termijn en/of een afgesproken tijdstip door de koper wordt weergegeven dan zal de bestelling na het plaatsen van de order binnen 5 werkdagen worden verzonden. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
 • De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging geen overeengekomen termijn en/of een afgesproken tijdstip staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
 • Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Alegre Import vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit, “lees; vereiste koeling” van de geleverde producten of de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
 • Direct na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@alegreimport.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo bekwaam en snel mogelijk wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gemaild naar hetzelfde mailadres.

Overmacht

 • In geval van overmacht is Alegre Import niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Alegre is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Deze regel geldt slechts voor non-food artikelen. In geval van food of beverage kan er geen gebruik worden gemaakt van het retourrecht.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Alegre Import retourneren, conform de door Alegre Import verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Transportkosten voor retourneren komen voor rekening van de koper.

Kosten in geval van herroeping

 

 • Alegre Import doet er alles aan om de bestelling goed verpakt en in de beste condities naar de koper te verzenden. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Alegre Import bij correcte retournering dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 

 • Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Alegre Import alleen worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
  a) producten die door Alegre Import tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  d) die snel kunnen bederven of verouderen
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) B2B gepersonaliseerde bestellingen
  b) geaccepteerde offerte welke vervolgens reeds in behandeling is genomen
  c) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

Persoonsgegevens

 • Alegre Import zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het vastgestelde AVG beleid ter bescherming van de privacy van de consument. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen en slechts door Alegre Import intern gebruikt en niet aan derden verstrekt. Alegre Import neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Lees voor meer details op onze Privacy Policy

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Alegre Import is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 • De Koper vrijwaart Alegre Import voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

Overige bepalingen

 • Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Alegre Import als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Alegre bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
 • De overeenkomsten aangegaan door Alegre Import worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.