Betaling

 • Bij bestellingen in de Webwinkel kan de koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal. Indien er voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever is Alegre Import geen partij.

Levering en leveringstijd

 • Bestellingen worden na betaling door de koper zo snel mogelijk door of namens Alegre Import verwerkt en klaar gemaakt voor verzending. Verzending zal binnen 5 werkdagen [mits op voorraad] middels DPD plaats vinden naar het door de koper opgegeven afleveradres. De door Alegre Import aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Tevens is Alegre Import niet aansprakelijk voor vertragingen welke door schuld van DPD of overmacht kunnen plaatsvinden. 
 • Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • Indien één of meerdere producten van de bestelling niet op voorraad zijn dan zal Alegre Import contact met de koper opnemen. De koper kan besluiten om het betaalde bedrag [of een deel daarvan] te laten storneren. Alegre Import geeft hiertoe opdracht aan onze on-line betaalbemiddelaar [Mollie]. Mollie zal zorg dragen voor de stornering. 
  Ook kan de koper er voor kiezen om op de producten te wachten. De gehanteerde 5 dagen levertermijn zal dan komen te vervallen en Alegre Import onderhoudt contact met de koper tot het moment van [verlate] verzending. 
 • De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging geen overeengekomen termijn en/of een afgesproken tijdstip door de koper wordt weergegeven dan zal de bestelling na het plaatsen van de order binnen 5 werkdagen worden verzonden. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
 • Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Alegre Import vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit, “lees; vereiste koeling” van de geleverde producten of de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
 • Direct na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteit die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@alegreimport.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo bekwaam en snel mogelijk wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gemaild naar hetzelfde mailadres.

Overmacht

 • In geval van overmacht is Alegre Import niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Alegre is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Deze regel geldt slechts voor non-food artikelen. In geval van food of beverage kan er geen gebruik worden gemaakt van het retourrecht.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Alegre Import retourneren, conform de door Alegre Import verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Transportkosten voor retourneren komen voor rekening van de koper.

Kosten in geval van herroeping

 • Alegre Import doet er alles aan om de bestelling goed verpakt en in de beste condities naar de koper te verzenden. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Alegre Import bij correcte retournering dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Alegre Import alleen worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
  a) producten die door Alegre Import tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  d) die snel kunnen bederven of verouderen
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) B2B gepersonaliseerde bestellingen
  b) geaccepteerde offerte welke vervolgens reeds in behandeling is genomen
  c) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken